Chị em bà Lê Kim Nga - Lê Kim Phụng và tổng đại lý của dầu Cù Là Mac Phsu tại Sài Gòn trước đây
Ngày nay không còn tìm thấy dấu vết khu dân cư người Miến thuở nào, thay vào đó là cụm Di tích Cách mạng Chùa Cù Là đồ sộ