Không một bưu ảnh, bưu thiếp xưa nào lẫn các văn bản xưa của người Pháp ghi tên chợ Bến Thành trên cả ngôi chợ hiện nay lẫn ngôi chợ cũ trên đường Nguyễn Huệ
 “Bè đảng a dua, không cứ già trẻ trai gái, trong và ngoài thành (Gia Định – thành Quy) vài dặm (đều) chém ngay không xét xử (biền tru), rồi đào một hố to vất ...