"Hầy dà, đúng là cái mùi Sài Gòn, hổng lẫn vào đâu được".
Tui gọi nó là mùi Sài Gòn, nhưng thực sự tui vẫn đang hổng biết diễn tả nó ra sao.