Tag: Tình bạn Sài Gòn


Sài Gòn mùa chia xa

Duyên bạn Sài Gòn

(2SaiGon.vn) – Tôi người Quảng Nôm thứ thiệt. Còn bạn gốc Sài Gòn. Tôi với bạn 2 người xa lạ. Rồi nhờ hữu duyên hợp  nhau.