Tag: chuyển vườn


Chuyển vườn

Chuyển vườn còn khó hơn chuyển nhà. Vì cây cối và ao cá đâu phải là đồ đạc mà nói chuyển là chuyển đâu…