Điều Khoản 2Saigon.vn

  • Chào mừng quý khách đến với trang web 2SaiGon.vn (“Trang web”). Trang web này được cung cấp chỉ cho mục đích trợ giúp các bạn trẻ sinh sống ở Sài Gòn và cộng đồng người Việt ở nước ngoài cập nhật thông tin về Sài Gòn, đăng tải các ý kiến về các vấn đề liên quan đến Sài Gòn và không cho bất cứ mục đích nào khác. Các từ “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “2Saigon.vn” có nghĩa là nơi cung cấp Dịch vụ này. Từ “quý khách” có nghĩa là khách hàng viếng thăm Trang web và/hoặc đóng góp nội dung trên Trang web này.
  • Bạn phải đồng ý không sử dụng Dịch vụ để đăng, bàn luận hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung có liên quan đến chính trị, tôn giáo, đồi trụy, phân biệt vùng miền, phỉ báng, lăng mạ, hận thù, chia rẽ, đe dọa, xúc phạm, có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, phạm pháp, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác.
  • Người sử dụng Trang web không phải trả bất cứ khoản phí nào để được sử dụng Trang web theo các Điều khoản và Điều kiện này. Tuy nhiên, Trang web bao gồm các kết nối với các trang web bên thứ ba được điều hành và sở hữu bởi các nhà cung cấp hoặc bán lẻ dịch vụ độc lập. Các bên thứ ba đó có thể tính phí cho việc sử dụng các nội dung hoặc dịch vụ nhất định được cung cấp trên các trang web đó. Do vậy, quý khách cần thực hiện bất cứ việc kiểm tra nào mà quý khách thấy cần thiết hoặc thích hợp trước khi tiến hành bất cứ giao dịch nào với bất cứ bên thứ ba nào để xác định xem quý khách có bị tính phí hay không.
  • Tất cả Nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Không đăng bất kỳ Nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.
  • Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ Nội dung nào đăng trên trang web với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa Nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền hủy bỏ Dịch vụ (xóa tài khoản hoặc cấm) với Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.
  • Chúng tôi có thể thay đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này trong từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của 2SaiGon mà không cần thông báo trước.