Tag: sài gòn bùi viện


Có gì ở đường Bùi Viện

Bài viết này không nhắc về vấn đề tệ nạn, những thứ vĩ mô này nọ. Đã có nhiều tờ báo đã làm việc này rồi. Bài viết này chỉ nhìn về con đường này ...