Read previous post:
Làm thế nào để biết nồng độ cồn đã vượt ngưỡng cho phép?

Luật Giao thông đường bộ có quy định các giới hạn, tính bằng đơn vị mg/100ml máu hoặc ml/lít khí...

Close