Cho vay đặc biệt khi ngân hàng bị rút tiền hàng loạt


Nội dung này được đề cập tại dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đưa ra.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cho vay đặc biệt đối với quỹ tín dụng nhân dân trong các trường hợp chi trả tiền gửi cho người gửi tiền đối với quỹ tín dụng nhân dân bị rút tiền hàng loạt; cho vay đặc biệt đối với quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt từ quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân với lãi suất đến mức 0%/năm để thực hiện phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Cho vay đặc biệt khi ngân hàng bị rút tiền hàng loạt- Ảnh 1.

Cho vay đặc biệt khi người gửi tiền rút hàng loạt

Đối với cho vay đặc biệt đối với TCTD bị rút tiền hàng loạt, bên vay đặc biệt chỉ được sử dụng tiền vay đặc biệt từ NHNN để chi trả tiền gửi bằng đồng Việt Nam của người gửi tiền là cá nhân. Việc sử dụng khoản vay đặc biệt để chi trả tiền gửi của đối tượng khác do Thống đốc NHNN quyết định trong từng trường hợp TCTD cụ thể. Dự thảo Thông tư cũng đề cập các đối tượng được chi trả không gồm người có liên quan đến bên vay đặc biệt; người điều hành, người quản lý của bên vay; người có liên quan của người quản lý, người điều hành, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của bên vay đặc biệt.

Ngoài ra, dự thảo còn đề cập thời hạn cho vay đặc biệt do NHNN xem xét, quyết định dưới 12 tháng. Lãi suất cho vay đặc biệt, gia hạn cho vay đặc biệt bằng lãi suất tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá tại ngày giải ngân, ngày gia hạn cho vay đặc biệt. Lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay đặc biệt trong hạn gần nhất của khoản cho vay đặc biệt. Không áp dụng lãi suất đối với nợ lãi chậm trả.

Theo: Thanh Niên


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: